• عبادات >> صلاة (نماز)

  سوال نمبر: 6822

  عنوان:

  من می خواہم کہ دربارہٴ اسقاط و دورہ قرآن شریف سوال نمایم، ایا اسقاط دادن ودورہٴ قرآن شریف در قبرستان چہ حکم دارد لطفا در بارہٴ دورہٴ قرآن شریف جدے توجہ کنید کہ بسیار بہ مشکل رو برو ہستیم۔

  سوال:

  من می خواہم کہ دربارہٴ اسقاط و دورہ قرآن شریف سوال نمایم، ایا اسقاط دادن ودورہٴ قرآن شریف در قبرستان چہ حکم دارد لطفا در بارہٴ دورہٴ قرآن شریف جدے توجہ کنید کہ بسیار بہ مشکل رو برو ہستیم۔

  جواب نمبر: 6822

  بسم الله الرحمن الرحيم

  فتوی: 948=872/ ل

   

  اسقاط مروجہ را اصلے نیست لہٰذا احتراز لازم است۔


  واللہ تعالیٰ اعلم


  دارالافتاء،
  دارالعلوم دیوبند