• عبادات >> صلاة (نماز)

  سوال نمبر: 49249

  عنوان: نماز

  سوال: حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ روایت می کنند: صلیت مع النبی فوضع یدہ الیمنی علی یدہ الیسری علی صدرہ .ترجمہ با رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نماز خواندم او دست راست را برروی دست چپ بالائے سینہ قرار داد۔ (صحیح ابن خزیمہ ص 243جلد 1) آیا این حدیث درست است؟

  جواب نمبر: 49249

  بسم الله الرحمن الرحيم

  Fatwa ID: 1965-543/H=1/1435-U ایں روایت در مسند احمد، سنن نسائی، سنن ابی داوٴد وسنن ابن ماجہ آمدہ است، مگر دریں کتب ”علی صدرہ“ ذکر نشدہ است، ایں الفاظ فقط از موٴمل بن اسماعیل منقول است ودربارہٴ ایشاں امام بخاری رحمہ اللہ می فرمایند کہ ایں شخص ”منکر الحدیث“ است، وحضرت محمد بن نصر مروزی می فرمایند کہ موٴمل وقتے در روایت حدیثے متفرد باشد یعنی تنہا موٴمل آں را روایت کردہ باشد، دراں روایت توقف کردن ضروری است، چراکہ او سیئ الحفظ وکثیر الغلط است، چونکہ تنہا مومل الفاظ ”علی صدرہ“ ذکر کردہ وراویانِ معتبر آں را ذکر نکردہ اند ؛بنا بریں ذکر نمودن واضافہ نمودن ”علی صدرہ“ از جانب موٴمل قابل قبول نیست۔ (ماخوذ از بذل المجہود: ۲/۲۶ مطبوعہ اشرفیہ دیوبند، چند اہم عصری مسائل: ص۱۵۲)


  واللہ تعالیٰ اعلم


  دارالافتاء،
  دارالعلوم دیوبند