• عبادات >> صلاة (نماز)

  سوال نمبر: 49248

  عنوان: نماز تراویح

  سوال: امر عمربن الخطاب ابی بن کعب و تمیم االداری ان یقوما للناس باحدی عشرة رکعة .ترجمہ:حضرت عمر فاروق بہ ابی بن کعب و تمیم داری دستور داد برای مردم یازدہ رکعت قیام رمضان بخوانند. (موطا امام مالک کتاب الصلاة فی رمضان باب ما جاء فی قیام رمضان، السنن الکبری للبیہقی ج2ص492) آیا این حدیث صحیح است؟ با دلیل توضیح دہید؟

  جواب نمبر: 49248

  بسم الله الرحمن الرحيم

  Fatwa ID: 1968-549/H=1/1435-U اثر مذکور غیر محفوظ وناقابل استدلال است چرا کہ ایں اثر را پنچ شخصیت از محمد بن یوسف واو از یزید بن السائب نقل کردہ اند، از جملہ آنہا حضرت امام مالک، یحییٰ بن سعید القطان وعبد العزیز بن محمد رحمہم اللہ، ”احدی عشرة رکعة“ (یازدہ رکعت) نقل می نمایند، ومحمد بن اسحاق ”ثلاث عشرة“ (سیزدہ رکعت) روایت می کنند واستاذِ عبد الرزاق ”احدی وعشرین“ (بست ویک رکعت) روایت می کنند ودر ایں طور اختلافِ روایت استدلال کردن ازاں ساقط می شود۔ درحالے کہ شاگرد دیگر سائب بن یزید، یزید ابن خصیفة روایتش محفوظ است وموٴید بہ روایات دیگر است روایتش ایں است: یزید بن خصیفة عن السائب بن یزید قال: کانوا یقومون علی عہد عمر بن الخطاب -رضی اللہ عنہ- في شہر رمضان بعشرین رکعة أخرجہ البیہقی وسندہ صحیح وعزاہ الحافظ في الفتح إلی مالک أیضًا (إعلاء السنن: ۷/ ۷۳، باب التراویح) علاوہ ازیں روایت از روایات وآثار بسیارے بست رکعت تراویح ثابت شدہ است، چنانکہ در آثار السنن، عن یحی بن سعید أن عمر بن الخطاب أمر رجلاً یصلي بہم عشرین رکعة رواہ أبوبکر بن أبی شیبة في مصنفہ وإسنادہ مرسل قولي (آثار السنن: ۲/۵۵ مطبوعہ أصح المطابع لکھنوٴ) وعن عبد العزیز بن رفیع قال کان أبي بن کعب یصلي بالناس في رمضان بالمدینة عشرین رکعة ویوتر بثلاث أخرجہ أبوبکر بن أبي شیبة في مصنفہ وإسنادہ مرسل قوي (حوالہ سابقة) لہٰذا ازیں آثار و روایات معلوم شد کہ صحابہٴ کرام بست رکعت نماز تراویح می خوانند و زیادہ از صحابہٴ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ہیچ کس عملِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم را نمی داند بنا بریں بست رکعت تراویح ادا کردن سنت است۔


  واللہ تعالیٰ اعلم


  دارالافتاء،
  دارالعلوم دیوبند