• عبادات >> صلاة (نماز)

  سوال نمبر: 12840

  عنوان:

  تلاش مارا بہ درگاہ خود قبول بکند من ابوعمر معاذ ہستم از ایران بہ کراچی ہجرت کردہ ام ودر حال جہادیا حکومت شیعہ ایران ہستیم ودر کراچی مقیم می باشمین ولے چون جاسوس ہا ہمیشہ دنبال ما ہستند مخفیانہ خانہ می گریم وگاہے مجبور می شویم خانہ را عوض کنیم آیا ما در ایں جا مسافر ہستیم یا نہ؟

  سوال:

  تلاش مارا بہ درگاہ خود قبول بکند من ابوعمر معاذ ہستم از ایران بہ کراچی ہجرت کردہ ام ودر حال جہادیا حکومت شیعہ ایران ہستیم ودر کراچی مقیم می باشمین ولے چون جاسوس ہا ہمیشہ دنبال ما ہستند مخفیانہ خانہ می گریم وگاہے مجبور می شویم خانہ را عوض کنیم آیا ما در ایں جا مسافر ہستیم یا نہ؟

  جواب نمبر: 12840

  بسم الله الرحمن الرحيم

  فتوی: 1157=895/ھ

   

  ضابطہ در اتمام صلاة وقصر او آنست کہ گر درجائے نیت اقامت پانزدہ روز می کند مقیم می شود وصلاة را تمام کند، وگر چنیں نیت نہ داشتہ باشد بل کہ کم از پانزدہ روز اقامت می کند مقیم نمی شود، بل مسافر ماند ونماز را قصر می کند۔

  اگر شما درکراچی اقامت کنید در امکنہٴ مختلفہ ونیت اقامت پانزدہ روز می کنید مقیم می شوید وگر نیت شما درآں جا اقامت پانزدہ روز نمی شود تو شما مقیم نمی شوید بل مسافرمی شوید، وصلاة را قصر می کنید۔

  وعوض کردن خانہ از محلہ در محلہٴ دیگر در شہر واحد چنداں مضر نیست وحکم اقامت وسفر بدستور می ماند۔

   وفي الدر: فیتم لو ینوي إقامة نصف شھر بموضع واحد صالح لھا من مصر أو قریة فیقصر إن نوی الإقامة في أقل منہ أي في نصف شھر․ (۲/۶۰۴-۶۰۶، شامي مع الدر، مط زکریا دیوبند)


  واللہ تعالیٰ اعلم


  دارالافتاء،
  دارالعلوم دیوبند