• Prayers & Duties >> Salah (Prayer)

  Question ID: 5601Country: ZA

  Title: mera sawal ye he ke hum do aadmi ek imam aur ek muktadi asar ki namaz par rahe the aur dusri rakaat me imam kayde ula ke liye bethe aur muktadi khara ho gaya phir thodi der me muktadi bhi kayde me samel ho gaya aishi surat me muktadi kya kare ? unhe sajda e shahwa karna he ?ya unki namaz ho gae qu ke who imam ke tabe the?plz replay me as soon as posible

  Question: assalamu alaykum w.w mera sawal ye he ke hum do aadmi ek imam aur ek muktadi asar ki namaz par rahe the aur dusri rakaat me imam kayde ula ke liye bethe aur muktadi khara ho gaya phir thodi der me muktadi bhi kayde me samel ho gaya aishi surat me muktadi kya kare ? unhe sajda e shahwa karna he ?ya unki namaz ho gae qu ke who imam ke tabe the?plz replay me as soon as posible

  Answer ID: 5601

  Bismillah hir-Rahman nir-Rahim !

  (Fatwa: 755/654=B)

   

  In the case mentioned above, since the muqtadi is following the imam; therefore he needs not perform sajda sahv.

  Allah (Subhana Wa Ta'ala) knows Best

  Darul Ifta,

  Darul Uloom Deoband, India