• Prayers & Duties >> Salah (Prayer)

  Question ID: 15888Country: India

  Title: Assalamualaikum mufti sab,agar imam masjid taraveeh 8 rakat padhate hai to hum hunnafiyo ko kya karna chahiye? kya 8 rakat ke bad infiradi taur per bakya 12 rakat padh sakte hai? Aur vitr ki namaz us imam ke sath padh sakte hai? jo ke kareeb me koyi hannafi imam ki masjid nahi hai.

  Question: Assalamualaikum mufti sab,agar imam masjid taraveeh 8 rakat padhate hai to hum hunnafiyo ko kya karna chahiye? kya 8 rakat ke bad infiradi taur per bakya 12 rakat padh sakte hai? Aur vitr ki namaz us imam ke sath padh sakte hai? jo ke kareeb me koyi hannafi imam ki masjid nahi hai.

  Answer ID: 15888

  Bismillah hir-Rahman nir-Rahim !

  (Fatwa: 1656D/217K=1430)

   

  Yes, they should perform the remaining rak?ah of tarawih individually.

  (2) They can perform if the imam does not turn to salam at two rak?ah, but if he performs salam at two rak?ah, then you should perform your witr also individually after remaining tarawih.

  Allah (Subhana Wa Ta'ala) knows Best

  Darul Ifta,

  Darul Uloom Deoband, India